• İlk Üyeliğe Özel 1000 ₺ ve Üzeri Alışverişlerde Sepette 100 ₺ İndirim!

Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı: Homestore Dekarosyon A.Ş
Adresi : EYÜP SULTAN MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİ NO:24 SANCAKTEPE, İSTANBUL

Telefon: +90216 485 60 90

MADDE 1.2 - ALICI

Müşteri olarak homestore.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.homestore.com.tr adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez.


MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER


3.1) ALICI, * homestore.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 4 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.


Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.

h) SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.


MADDE 5 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI
Ünvanı: Homestore Dekarosyon A.Ş
Adresi : EYÜP SULTAN MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİ NO:24 SANCAKTEPE, İSTANBUL

Telefon : +90216 485 60 901.2 – ALICI

Müşteri olarak *homestore.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nınSATICI’ya ait www.homestore.com.tr İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, homestore.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.4.11 SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'nun 68 inci maddesi gereği Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

b) Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurunun yapılması gerekmektedir.

İşbu ön bilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.


Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden www.homestore.com.tr sorumlu değildir.

ürünlerin teslimat süresi 10-15 gün arasıdır.


15.Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

 

Kişisel Verilerin Korunması

HOME STORE DEKORASYON A.Ş

Home Store Dekorasyon A.Ş (“Home Store”) olarak, http://www.homestore.com.tr , Home Store’a ait mobil uygulamalar, mobil siteler, Home Store mağazaları, Home Store Özel Müşteri Programı Sözleşmesi ve sair otomatik olan veya olmayan yollarla veri işleme faaliyetinde bulunmaktayız. İnternet sitemiz aracılığıyla yayınlamış olduğumuz işbu metinde siz değerli müşterilerimizi/kullanıcılarımızı/üyelerimizi Home Store’a ait Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza ait bilgilendirmek istemekteyiz.

Home Store olarak kişisel verilerinizi işleyebilir miyiz?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Home Store olarak tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nin 3/ı maddesinde belirtildiği üzere;
i. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlememiz,
ii. veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmamız
sebebiyle KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla belirli sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmaktayız.
Veri sorumlusu olmamız sebebiyle (i) açık rızanız olması veya (ii) KVKK’nin 5/2. maddesinde belirtilen istisnaların bulunması halinde kişisel verilerinizi hukuka uygun ve kişilik haklarınıza saygılı bir şekilde işleyebiliriz.

Home Store olarak sizlere ait hangi verileri işlemekteyiz?
http://www.homestore.com.tr , Home Store’a ait mobil uygulamalar, mobil siteler, Home Store mağazaları, Home Store Özel Müşteri Programı Sözleşmesi ve sair kanallar aracılığıyla siz değerli  müşterilerimiz/kullanıcılarımız/üyelerimize ait;

 • ad/soyad, doğum tarihi bilgileri,TCKN bilgileri
 • cep telefonu, sabit telefon bilgileri, e-posta adres bilgisi, ikametgah adres bilgisi,
 • internet sitemizi kullanmanız halinde sayfaya ilişkin trafik bilgileriniz,
 • Alışveriş geçmişiniz ve ödeme yönteminiz
 • Home Store Card kapsamında toplanan veriler
 • Pazarlama ve iletişim tercihleri
 • sosyal medya hesaplarıyla üyeliğinizi eşleştirmeniz halinde sosyal medya hesaplarınızda yer alan ve onay verdiğiniz bilgiler,
 • gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişlere ilişkin bilgiler tarafımızca KVKK’ye uygun bir şekilde işlenmektedir.


Kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz?
Kişisel verilerinizi KVKK, sair mevzuat ve uluslararası düzenlemeler uygun olmak koşuluyla;

 • Home Store bünyesindeki platformda kişisel hesabınızı oluşturmak ve yönetmek,
 • Online servisi kullanarak yaptığınız siparişlerinizi ve iade işlemlerinizi yönetmek,
 • Teslimat durumunu bildirmek için cep telefonu mesajı göndermek,
 • Ürünlerinizin teslimatı ile ilgili olası herhangi bir sorunda sizinle irtibata geçmek,
 • Talepleriniz hakkında size bilgi vermek ve yeni veya değişmiş servisler hakkında sizi bilgilendirmek,
 • Bültenler ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek,
 • Müşterilerimizin alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Online düzenlenmiş yarışmalarda kazananları bilgilendirmek,
 • Size uygun pazarlama teklifleri ve bilgiler sunmak için analizler yapmak,
 • Online alışveriş yapabilmek için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak,
 • Tekliflerimiz ve hizmetlerimizden faydalanmanızı sağlamak için size anketler göndermek,
 • Hizmetlerimizin sağlandığı sistemleri test etmek ve geliştirmek,
 • Hizmetlerimizin kötü niyetle veya yanlış kullanımını engellemek,
 • Home Store Card üyesi olarak hakkınız olan Home Store Card puanlarını hesaplamak,


Home Store olarak verilerinizi kimlerle paylaşmaktayız?
KVKK kapsamında siz değerli müşterilerimize/kullanıcılarımıza/üyelerimize verilen hizmeti yüksek standartlar içerisinde gerçekleştirmek amacıyla Home Store bünyesindeki veri sorumlusunun temsilcisi sıfatına sahip çalışanlarımızla, KVKK kapsamında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için sözleşmesel ilişki içerisine girdiğimiz yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, hizmet aldığımız gerçek/tüzel kişilerle, program ortağı olunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla,  işbu maddede sayılmayan fakat veri işleme faaliyetlerinde yer alan diğer üçüncü kişilerle ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yetkili kılınmış idari veya adli kurum/kuruşlara aktarılabilir.

Home Store olarak kişisel verilerinizi koruma noktasındaki yükümlülüklerimiz nelerdir?
Sizlere ait kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla işlemememiz nedeniyle KVKK ve sair mevzuat kapsamında birtakım yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.
İlgili yükümlülükleri başlıklar altında belirtmek gerekirse;

 • Aydınlatma yükümlülüğü,
 • Bilgilendirme yükümlülüğü,
 • Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü,
 • Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.


a) Aydınlatma Yükümlülüğümüz
Kişisel verileriniz elde edilmesi sırasında Home Store olarak siz veri sahiplerine;

 • Home Store bünyesindeki temsilcimizin kimliği,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • KVKK’de sayılan diğer haklarınız konusunda bilgi vermekle yükümlüyüz.


b) Bilgilendirme Yükümlülüğü
Kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etmeniz halinde söz konusu hakkınızı işbu metnin 6.sorusunda belirtilen haklarınız dahilinde kullanabilirsiniz. 
Bunun yanı sıra söz konusu talebinizi aşağıdaki linkte paylaştığımız Başvuru Formunu doldurarak formda belirtilen başvuru yöntemlerinden birini seçerek gönderebilirsiniz.
http://www. homestore.com.tr/basvuruform.docx 
Kişisel verilerinizin tarafımızca işlendiğini biliyorsanız ya da işlendiğini düşünüyorsanız talebinizi üstteki linkte paylaştığımız Başvuru Formunu doldurarak formda belirtilen başvuru yöntemlerinden birini seçerek gönderebilirsiniz.
Talebinizin KVKK’de belirtilen şartları sağlaması halinde tarafınıza en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde dönüş sağlanacaktır.
Başvuru sahibi olarak kimliğinizin tespit edilememesi durumunda tarafınızdan ilave bilgi ve belgelerin istenebileceğini hatırlatmak isteriz.

c) Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
Home Store olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde işlenmesi, herhangi bir şekilde yetkisiz kişilerin eline ulaşmaması, KVKK’de ve diğer uluslararası metinlerde belirtilen standartlarda korunması için üst düzey çaba sarfetmekteyiz.
Bu kapsamda;

 • Tüzel kişiliğimiz bünyesindeki çalışanlarımıza KVKK’ye uyum eğitimleri aldırmakta,
 • Kurum içi ve dışı veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı politikalar oluşturma,
 • Veri envanteri oluşturarak veri işleme sürecini en üst düzeyde anlaşılır ve güvenlik standartları alanında korunabilir kılma,
 • Üçüncü kişilerle imzalamış olduğumuz sözleşmeleri KVKK ve sair mevzuata uyumlu hale getirme,
 • Bilgi teknolojisi altyapımızı geliştirerek siber saldırılara en korunaklı altyapıyı sağlamak için olabildiğince yüksek düzeyde çalışmalar yürütmekteyiz.


d) Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) Kaydolma Yükümlülüğü
İşbu Politika’nın ilanı tarihi itibariyle Sicil’e kaydolunmasına yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış herhangi bir yönetmelik bulunmamakla birlikte uzman hukukçularımız tarafından süreç yakından takip edilmektedir. Kurul tarafından atılacak adımlara uygun olarak politikalarımızı oluşturmakta olduğumuzu siz saygıdeğer müşterilerimizin/kullanıcılarımızın/üyelerimizin dikkatine sunarız.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız nelerdir?
Kişisel verilerinizin tarafımızca işlendiğini biliyorsanız ya da işlendiğini düşünüyorsanız talebinizi aşağıdaki linkte paylaştığımız Başvuru Formunu doldurarak formda belirtilen başvuru yöntemlerinden birini seçerek gönderebilirsiniz. Veri sahipleri tarafından oluşturulacak talep dahilinde;
http://www. homestore.com.tr/basvuruform.docx 
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde sonuca itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Home Store olarak kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklamaktayız?
Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında her bir verinin işlenmesi için ayrı değerlendirme yapılması gerektiğinden ötürü kişisel verilerinizi hukuka uygun bir şekilde ve işlenmesi için gerekli olan meşru süre kadar işlemekteyiz.
Bu kapsamda kişisel verileriniz Home Store ile geçerli bir hukuki ilişkiniz bulunduğu sürece doğru ve güncel bir şekilde tutmaktayız. Tarafınızca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin verilmiş açık rızanın ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerinizi sair mevzuatta belirtilen süreler kapsamında ve/veya KVKK’nin 4. ve 5. maddesinde belirtilen ilkeler kapsamında işlemekteyiz. Meşru amacın ve yasal sürelerin ortadan kalkmasını takiben kişisel verileriniz derhal silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir.

Çerezler
Çerez, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayarınıza bırakılan bir dosyadır. Bu çerez dosyalarında oturum bilgileri ve internet sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanıza yarayan veriler saklanmaktadır.
Home Store olarak çerezler aracılığıyla toplamış olduğumuz kişisel verileriniz;

 • Sizlere ait özelleştirilmiş hizmetler sunmak,
 • Home Store’a ait internet sitesi ve mobil platformların geliştirilmesi ve optimize edilmesi,
 • Özelleştirilmiş reklam ve pazarlama ürünlerinin sunulması amacıyla saklamaktayız.

Home Store olarak çerez politikamızı oluştururken (i) oturum çerezleri (ii) kalıcı çerezler ve (iii) üçüncü parti çerezlerini kullanmaktayız.
Tarafımızca kullanılan oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Bu nedenle kişisel veri işleme faaliyetimiz internet sitemiz ve/veya mobil platformlarımızı kapatmanız halinde son bulmaktadır. Kalıcı çerezler ise siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu sebeple internet sitemiz ve mobil platformlarımızda yer alan “Beni Hatırla” kutucuğuna onay vermeniz halinde kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla işlenmesine izin vermiş olursunuz. Üçüncü parti çerezleri ise farklı hizmetler için kullandığımız diğer organizasyonlar tarafından tanımlanan çerezlerden oluşmaktadır. Üçüncü parti çerezleri vasıtasıyla toplu biçimde istatistikler tutulmakta olup, sizlere ait gezinme bilgileri toplanarak kullanımlarınız hakkında özelleştirilmiş bilgiler edinilmektedir.
Kişisel verileriniz çerezler aracılığıyla işlenmesine açık rıza vermek istememeniz halinde kullanmış olduğunuz arama motorlarından çerezleri devre dışı bırakabilir ya da yeni bir çerez gönderildiğinde bildirim almayı seçebilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti İzni
Home Store Dekorasyon A.Ş. tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili çeşitli duyuruların yapılması amacıyla tarafınızla www.homestore.com.tr  üzerinden elde etmiş olduğumuz elektronik iletişim adresleri (SMS,e-posta) aracılığıyla iletişime geçilecektir. Bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini talep etmeniz halinde;

 • www.homestore.com.tr’ye üye olmak için yapacağınız başvuru aşamasında söz konusu işleme onay vermeniz,
 • Home Store olarak, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti aracılığıyla tarafınızla kampanya ve duyurulara ilişkin temasa geçilmesini, herhangi bir gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR